Myslivecké sdružení Všetaty - Přívory

!!! VÍTAJÍ VÁS PŘÁTELÉ Z MS VŠETATY - PŘÍVORY !!! email: webmaster

Provozní řád mysliveckého sdružení Všetaty-Přívory

1. Přijímání a odchod členů

• a/ jeden rok na zkušební dobu s minimálním odpracováním 100 brigádních hodin během této lhůty
• b/ tento rok nebrat v úvahu u čekatelů na první lovecký lístek, kteří budou adeptovat v našem MS
• c/ čekací dobu v žádném případě neprodlužovat, pouze při dlouhodobé nemoci
• d/ při přijímání nových členů zodpovědně posoudit reference, které je nutno vyžádat u bývalých MS, pokud nebyli nikde organizováni, objektivně posoudit proč
• e/ přijímání členů provádět tajnou formou hlasovacích lístků.
• f/ maximální počet členů MS je 24 osob.
• g/ při odchodu člena z MS, z jakéhokoli důvodu, odchází tento člen bez nároku na majetkový podíl.

1a. Přijmutí Hosta

• a/ pro hosta platí veškerá ustanovení obsažená v provozním řádu MS. Není členem MS.

1b. Základní práva hostů

• a/ zúčastnit se jednání na členských schůzích, nemá právo hlasovací
• b/ zúčastnit se výkonu práva myslivosti v honitbě
• c/ zúčastnit se ostatní činnosti sdružení
• d/ podílet se na výsledcích hospodaření

1c. Základní povinnosti hostů

• a/ zaplatit příspěvky na nájem honitby tj. částka odsouhlasená členskou základnou za nájem honitby / počet členů a hostů
• b/ podílet se na užívání majetku MS
• c/ aktivně přispívat k rozvoji myslivosti
• d/ dodržovat v MS zásady občanského soužití
• e/ plnit rozhodnutí členské schůze a pokyny výboru
• f/ nahradit MS škodu, kterou mu svým zaviněním způsobí

2. Schůze, hlasování a zápisy

• a/ při každé schůzi stanovit ověřovatele zápisu, kteří po ukončení schůze svým podpisem potvrdí správnost zápisu
• b/ zásadně dodržet rozhodnutí každé členské schůze
• c/ bez jakýchkoliv obav projevit svůj názor na činnost výboru i všech členů MS. Žádný z členů, který projevil svůj názor na schůzi MS nesmí nést žádné následky. Názory je nutno vyslovovat slušnou formou.
• d/ veškeré výhrady vedené členem MS proti zájmům MS, nebo proti jinému členu MS, a to mimo půdu MS, postihnout podle zákona jako rozvracení MS s následným návrhem na důtku a případné vyloučení tohoto člena.
• e/ v případě soustavného narušování průběhu schůze členem MS bude tento člen vykázán

3. Funkce a odvolání z nich

• a/ na první schůzi po schůzi výroční projednat a zhodnotit celoroční práci všech funkcionářů a v případě nespokojenosti s jejich prací provést doplňující volbu. Provádět každoročně
• b/ volbu i doplňující provádět tajnou formou hlasovacích lístků.

4. Aktivita a odměňování členů

• a/ způsob odměňování členů MS zvěřinou je obsaženo v příloze tohoto řádu
• b/ zvýšenou aktivitu členů ocenit jinými odměnami (odstřel spárkaté, osobní pozvánky a atd.)
• c/ každému členu, který dosáhl významného jubilea, t.j. 40, 50, 60 atd. let, předat zvěřinu poloviny kusu srnčí zvěře
• d/ členům, kteří dosáhli tohoto jubilea a kteří vlastní kulové zbraně, dát přednostně povolenku k odstřelu srnce III. věk. třídy
• e/ Individuelní lov zvěře - aby bylo docíleno odstřelu hlavně mladé černé zvěře, bude postupováno při zástřelném takto:

u kusu po vyrušení / nárok střelce
ve váze do 40 kg / celý kus
od 41 kg do 60 kg / půlka kusu
ve váze nad 60 kg / kýta

zbytek zvěřiny bude rozdělen mezi ostatní členy MS, pokud členská schůze nerozhodne jinak

• f/ Společný lov černé zvěře - při ulovení černé zvěře na společné akci MS, náleží tomuto střelci právo a trofej. Zbytek zvěřiny bude rozdělen mezi ostatní členy MS, pokud členská schůze nerozhodne jinak
• g/ členové kteří dosáhli důchodového věku nebo zdravotní nezpůsobilosti, budou posuzováni individuálně výborem MS nebo členskou schůzí MS.

5. Odstřel srnčí zvěře

• a/ dodržet přesně věkové třídy srnčí zvěře při odstřelu určené mysl. hospodářem na povolenkách k lovu. V případě nedodržení této zásady až na uznané výjimky (nemocný kus, poraněný kus, silně deformované paroží) bude v následujícím roce takovému členu vydána povolenka pouze k odstřelu srnčí zvěře 1.věkové třídy.
• b/ v případě ulovení zdravého srnce, který bude na přehlídce trofejí označen jako chovný.
Bude v následující lovné sezóně takovému členu vydána povolenka pouze k odstřelu srnčí trofejové zvěře 1. věkové třídy. Pokud v této lovné sezóně, dojde znovu k ulovení chovného srnce, nebude vydána povolenka k odstřelu srnčí trofejové zvěře na následující dvě lovné sezóny.

6. Kultura

• a/ navázat na dřívější tradici a jako odměnu za celoroční trpělivost, pochopení a toleranci uspořádat pro naše ženy oslavu s pohoštěním. Tuto akci hradit z finančních prostředků MS.
• b/ zajistit každoročně pořádání mysliveckého plesu v měsíci lednu

7. Kynologie

• a/ jakmile člen MS dosáhne u zakoupeného štěněte lov. psa lovecké upotřebitelnosti a u norníka lov. upotřebitelnosti norník, proplatí mu MS pořizovací hodnotu štěněte, nejvýše však 2.500 Kč. Členu bude připsáno 50 brigádnických hodin. Pes musí být nejméně pět let používán pro účely MS.
• b/ dosáhne-li takto proplacená fenka chovnosti, nabídne chovatel jedno štěně ke koupi MS
• c/ každý lov. upotřebitelný ohař obdrží za účast na honu 1 ks zvěře. Odměna norníkům za vynorování škodné bude stanovena výborem MS.
• d/ MS bude proplácet daň z lov. psů určenou obecním úřadem
• e/ na první členské schůzi, po schůzi výroční proplácet aktivním psům příspěvek na krmení 1.000 kč.
• f/ proplácet startovné za úspěšně provedené zkoušky, které zvyšují kvalifikaci psa. ( tzn. za zkoušky které následují po zkouškách na loveckou upotřebitelnost ).
• g/ účastníci honu bez psů zaplatí 20 Kč , které budou rozděleny mezi psy MS Všetaty - Přívory zúčastněné na honu.
• h/ pokud dojde k úrazu lovecky upotřebitelného psa MS, při společné akci MS, a k prokazatelným nákladům na léčbu tohoto zranění. Proplatí MS majiteli tohoto psa 50% nákladů na léčení, maximálně však 5.000 kč

8. Členské příspěvky

• a/ do prvního honu každoročně zaplatit členský příspěvek MS 300 Kč.

Tento provozní řád lze doplňovat během celého roku, pokud s tím souhlasí nejméně dvě třetiny členů MS. Jednotlivé body je však možné rušit pouze na schůzi následující po schůzi výroční.

Příloha provozního řádu MS

Systém naturálních odměn pro členy MS

Zápočet odpracovaných hodin

BRIGÁDY NEPOVINNÉ

BRIGÁDY POVINNÉ - při neúčasti na těchto pozvaných povinných brigádách odečítat hodiny (týká se základních povinností členů a nutných společných prací)

ŠKODNÁ - 15 hodin liška, 5 hodin straka, vrána.
Zástřelné hodiny přičítat až po odpracování minima 40 hodin.

Odměňování

0 - 40 hodin bez nároku a bez povolenky k lovu, písemné varování před vyloučením
41 - 70 hodin zvěř z honů (pouze při účasti) + díl srnčí zvěře
71 - 90 hodin zvěř z honů (pouze při účasti) + díl srnčí zvěře + díl z divočáka
nad 90 hodin zvýšené výhody

Krajní postih vyloučení člena

Odsouhlaseno na členské schůzi dne 22.4.2010.

Myslivecké odkazyReklama
Reklama
Reklama